Planuitwerking

l

Planuitwerking

De sociale component van uw project verdient een even gestructureerde aanpak als een technische. Fiks werkt voor u een helder plan uit dat de best mogelijke garantie geeft dat bewoners straks tevreden zijn. Over hun gerenoveerde woning én over de manier waarop u het project heeft aangepakt.

Concreet en helder

In de planuitwerking gaan we uit van concrete doelstellingen. We willen precies kunnen meten wat de resultaten van onze inspanningen zijn. En waar tussentijd mogelijk moet worden bijgestuurd. We geven aan hoe we gaan communiceren en welke middelen we daarvoor inzetten. En het plan vermeldt de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan en welke richtlijnen gelden.

Duidelijke kaders

Hoe moet worden omgegaan met zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s)? Wat te doen met zieke bewoners? Kunnen zij tijdelijk verhuizen naar een wisselwoning? Geldt dat ook voor anderen? Welke criteria gelden daarbij? Hoe gaan we om met zwaarwegende bezwaren van individuele bewoners? Gaan we hieraan voorbij of zijn we zo flexibel dat we maatwerk kunnen leveren? Onder welke voorwaarden dan?
Bij de uitwerking van ons sociale plan houden we rekening met dit soort overwegingen. Zo schetsen we de kaders waarbinnen de uitvoering kan starten. Vlot en zonder ruis.

Laten we beginnen met fiksen
Hallo!

Door op fikse wijze te communiceren realiseren we tijdwinst, economische winst, tevredenheidswinst, saamhorigheidswinst, wat het werkproces en de bewonersbeleving ten goede komt.